Nastavenie cookies
Obchodné podmienky

Osobné údaje, spracovávanie a ochrana

Informácia o spracúvaní osobných údajov klientov

Žiadosť IDO pre klientov

Podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť MODEL OBALY, s.r.o., E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO 34 118 543 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: info.psb@modelgroup.com alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vašu korešpondenciu sa budeme snažiť vybaviť v čo najskoršom čase, maximálne Vám však odpovieme do 1 mesiaca odo dňa jej prijatia. V určitých prípadoch môžeme potrebovať pre vybavenie vašej žiadosti doplniť informácie pre identifikáciu a overenie vašej totožnosti.

Prijaté otázky, podnety, žiadosti na vybavenie vašich práv, a i. môžu byť poskytnuté na vybavenie našej externej zodpovednej osobe, ktorá zabezpečuje nezávislý dohľad nad správnym a bezpečným spracúvaním vašich osobných údajov. V prípade záujmu, môžete zodpovednú osobu kontaktovať aj priamo: dpo7@proenergy.sk

Verzia   v1.0
Dátum účinnosti   Od 2.2.2022
Dôvod aktualizácie pôvodnej verzie   aktualizácia

 


Prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

A. Marketing - A. môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vás informovali o novinkách, zľavách, aktuálnych marketingových ponukách v prípade, ak ste udelili dobrovoľný súhlas so zazsielaním marketingových ponúk. Rovnako, pokiaľ ste prejavili záujem o naše služby/produkty (napríklad ste si niečo od nás kúpili, alebo dopytovali produkt/službu), môžete očakávať že vás budeme informovať o súvisiacich novinkách, zľavách, marketingových ponukách v rámci nášho oprávneného záujmu. V prípade, ak Vás takéto ponuky obťažujú, môžete nás kontaktovať a súhlas odvolať, alebo využiť právo namietať spracúvanie - následne už nebudete súčasťou našich marketingových kampaní.

B. Eshop – B. môžeme spracúvať vaše osobné údaje v prípade, ak prijmeme vašu objednávku cez eshop. Vaše údaje budeme spracúvať za účelom predaja tovaru, vyhotovenia účtovných dokladov, odoslania tovaru a prípadne v rámci poskytnutia iných súvisiacich služieb súvisiacich s plnením zmluvy a vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä reklamačné). Právnym základom je plnenie zmluvy s vami a plnenie našich zákonných povinností.

C. Cookies – C. v prípade ak si prehliadate obsah našej webovej stránky, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom poskytovania a zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovania efektívneho vyhľadávania a reklamy. V prípade údajov, ktoré nie sú výlučne technické, potrebujeme na takéto spracúvanie váš dobrovoľný súhlas s používaním cookies.

D. Klienti – D. môžeme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy medzi vami a nami a zároveň aj v rámci plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z plnenia zmluvy.

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod. Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.). Niektoré získané údaje sa môžu používať pre vnútorné štatistické účely prevádzkovateľa, zlepšovanie procesov a služieb, avšak v nevyhnutnom rozsahu a podľa možnosti použitím bezpečnostných prvkov anonymizácie, alebo pseudonymizácie a šifrovania.

 


Doplňujúce všeobecné informácie

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci vyššie uvedených spracovateľských činností v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov tak, aby sme spracúvali vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie určeného zákonného účelu a uchovávali ich po dobu nevyhnutnú v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi (najmä zákon o archívoch a registratúrach). Jednotlivé lehoty na výmaz sú uvedené v časti „Podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie. Uvedené doby sa môžu predĺžiť v ojedinelých prípadoch, najmä v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Vaše osobné údaje získavame primárne od vás ako dotknutej osoby (alebo od vášho zákonného zástupcu), v inom prípade, ak ich získavame z iných zdrojov, transparentne vás informujeme o tejto skutočnosti, a ubezpečujeme sa, že tieto údaje sú získané zákonne (napríklad s vaším súhlasom) a sú správne a aktuálne. V prípade, akejkoľvek zmeny vašich osobných údajov Vás žiadame túto zmenu nahlásiť.

Prístup k vašim osobným údajom majú naše oprávnené osoby, ktoré sú riadne vyškolené o pravidlách a zodpovednosti pri spracúvaní vašich osobných údajov a zaviazali sa zachovávať mlčanlivosť o vašich osobných údajoch, s ktorými prídu do kontaktu.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj externí príjemcovia a iné strany, ktorým to povoľuje, prípadne nariaďuje osobitný právny predpis, alebo im to vyplýva z výkonu verejnej moci. Sú to najmä organizácie a inštitúcie (vrátane orgánov štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru), ale tiež to môžu byť zmluvní partneri, ktoré majú postavenie samostatného prevádzkovateľa v zmysle osobitného predpisu, alebo iné osoby/subjekty upravené právnym predpisom. Ďalej môžeme vaše osobné údaje zdieľať so sprostredkovateľmi, ktorých sme zmluvne poverili spracúvaním vašich osobných údajov a ktorí sa zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov. V prípade, ak ste nám udelili dobrovoľný súhlas, alebo ste nám dali príkaz na poskytnutie údajov, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším príjemcom. Rovnako môžu byť vaše osobné údaje zdieľané so zmluvnými partnermi pre plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom. Konkrétny zoznam príjemcov pre každú spracovateľskú činnosť je uvedený v časti „Podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie.

Oznamujeme Vám prostredníctvom tejto informácie akýkoľvek prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií. V prípade, takéhoto prenosu je táto skutočnosť uvedená v časti „podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie, spolu so zárukami takéhoto prenosu, ktorými môže byť najmä (i) rozhodnutie Komisie o tom, že krajina, alebo medzinárodná organizácia zabezpečuje primerané záruky, (ii) podpísané štandardné zmluvné doložky medzi dovozcom a vývozcom údajov, (iii) prijaté záväzné vnútropodnikové pravidlá, (iv) alebo sa uplatňuje niektorá z výnimiek pre osobitné situácie (napríklad váš výslovný súhlas) a pod.

Tieto a ďalšie konkrétne informácie k spracúvaniu vašich osobných údajov sú uvedené osobitne pre každú spracovateľskú činnosť v časti „Podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie.

 


Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Nižšie uvádzame ich prehľad. V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti v prílohe, ktorý zašlete na kontakt uvedený v úvode tejto informácie. V prípade, ak si nie ste istý svojim právom, alebo potrebujete pomôcť pri vypĺňaní žiadosti, môžete sa obrátiť na našu externú zodpovednú osobu – kontakt je dostupný v úvode tejto informácie.

Právo na prístup

Môžete si od nás vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • na aký účel spracovávame vaše osobné údaje,
 • aké kategórie osobných údajov spracovávame,
 • s kým vaše osobné údaje zdieľame,
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto doby,
 • aké máte práva,
 • odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali priamo od vás),
 • či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie),
 • či vaše osobné údaje boli prenesené do krajiny, ktorá je mimo Európskej Únie, alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo do medzinárodnej organizácie, a ak áno, ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tejto informácii. V prípade vašej žiadosti, vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Pozn.: Právo na prístup si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „D“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať od nás vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií inému prevádzkovateľovi.

Pozn.: Právo na prenos údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „E“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne a úplné informácie a vyhli sa tak chybám, nepríjemným situáciám a neželaným dopadom.  Máte nielen právo na bezodkladnú opravu nesprávnych, či doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ale zároveň vás aj žiadame bezodkladne oznámiť každú zmenu, alebo doplnenie osobných údajov, jedná sa najmä o prípady ak ste si zmenili identifikačné/kontaktné údaje a pod.

Pozn.: Právo na opravu (príp. doplnenie) údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – body „A, alebo B“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Takejto požiadavke bezodkladne vyhovieme, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo
 • odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, alebo
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate spracúvanie za účelom priameho marketingu (vrátane profilovania), alebo
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Napríklad nás môžete požiadať o výmaz z dôvodu, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, a to napríklad v prípade, ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne.

V niektorých prípadoch však nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pozn.: Právo na vymazanie údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „C“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, alebo
 • spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo

 • my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

 • namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje môžeme spracúvať (s výnimkou uchovávania) len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Budeme vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania u prevádzkovateľa zrušené.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že v prípade, ak si prostredníctvom žiadosti uplatníte svoje právo na opravu, právo na vymazanie alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, bezodkladne túto skutočnosť (opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania) oznámime každému príjemcovi, ktorému sme osobné údaje poskytli, s výnimkou, ak sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia.

Pozn.: Právo na obmedzenie spracúvania údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „F“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. Jedná sa o situácie, kedy je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.

Pozn.: Právo namietať spracúvanie údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „G“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

V prípade, ak vykonávame profilovanie, detailne vás o tom informujeme v rámci konkrétnych spracovateľských činností. Zároveň vás chceme ubezpečiť, že pokiaľ uvádzame, že sa takéto spracúvanie nevykonáva, znamená to, že vaše osobné údaje nie sú a nebudú používané na vyhodnocovanie, alebo predvídanie vašich osobných aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

V prípade, ak takéto spracúvanie vykonávame, máte právo nás požiadať, aby ste neboli súčasťou profilovania. V niektorých prípadoch však nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť, napr. ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie povolené právom Únie alebo právom členského štátu a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pozn.: Uvedené právo si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „H“, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, ak ste nám v minulosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento dobrovoľný súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať a zabezpečíme, aby sa vaše osobné údaje na tento účel už ďalej nespracúvali. Zároveň však platí, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním (v praxi to môže znamenať, že pokiaľ sa v zmysle udeleného súhlasu zverejnili vaše údaje napr. v rozdistribuovaných propagačných materiáloch, nebude sa vykonávať likvidácia týchto zaslaných materiálov, nakoľko v čase distribúcie súhlas platil).

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas elektronicky technickými prostriedkami, máte právo odvolať súhlas týmito prostriedkami. Alebo nám jednoducho napíšte na kontakt uvedený v úvode tejto informácie, že si viac neželáte, aby sme vaše údaje spracúvali a súhlas odvolávate.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o postupe podávania sťažností sú dostupné na www.dataprotection.gov.sk.

 


Bezpečnosť pri spracúvaní vašich osobných údajov

Radi by sme vám preukázali, že bezpečnosť vašich osobných údajov a ochranu vášho súkromia berieme vážne, preto vám v tejto časti informácie poskytujeme aspoň základné informácie o našich praktikách, ako zabezpečujeme vaše osobné údaje.

Zabezpečujeme bezpečnosť informácií, vrátane osobných údajov, výberom vhodných technických a organizačných opatrení vychádzajúcich z medzinárodných štandardov pre bezpečnosť informácií (najmä ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013).

Zabezpečujeme priestory, v ktorých spracúvame vaše osobné údaje primeranou úrovňou fyzickej ochrany prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov, technických zabezpečovacích prostriedkov a organizačných opatrení.

Pri spracúvaní a zachovávaní bezpečnosti osobných údajov sa riadime súborom pravidelne aktualizovaných politík a procedúr, s jasne definovanými a pridelenými kompetenciami.

Všetky procesy týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov máme zdokumentované a pravidelne ich aktualizujeme. Každý nový proces je riadne posudzovaný a schvaľovaný.

Pri spracúvaní osobných údajov zohľadňujeme riziko, ktoré vám hrozí v prípade straty dôvernosti, dostupnosti, alebo integrity a spracovateľské operácie s vyšším rizikom sú ošetrené početnejšími opatreniami pre zaručenie vyššej ochrany.

Periodicky vykonávame kontrolnú/auditnú činnosť zameranú na dodržiavanie stanovených pravidiel a posudzovanie súladu s požiadavkami ochrany osobných údajov a bezpečnosti a v prípade zistených nedostatkov usilovne pracujeme na ich odstránení.

Využívame služby nezávislej (nezaujatej) externej zodpovednej osoby, ktorá dohliada na správne, zákonné a bezpečné spracúvanie osobných údajov u nás.

Oprávnené osoby, ktoré majú v rámci ich pracovnej pozície/funkcie prístup k vašim osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou vo vzťahu k osobným údajom, sú riadne vyškolené pred prvým spracúvaním a následne podľa potreby preškoľované o požiadavkách a zodpovednostiach pri spracúvaní osobných údajov.

Využívame služby len overených dodávateľov-sprostredkovateľov, ktorý sa zmluvne zaviazali prijať primerané bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Prístup autorizovaných osôb k vašim osobným údajom je riadený v zmysle pravidla „potreba vedieť“ a „potreba použiť“.

Máme zavedený systém riadenia bezpečnostných incidentov/porušení ochrany osobných údajov a zabezpečujeme kontinuitu činností.

Udržiavame aktuálny register primárnych aj podporných aktív v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, na ktorý reflektujú primerané bezpečnostné opatrenia, vrátane pravidiel bezpečného výmazu/likvidácie, zálohovania, šifrovania, ochranu pred škodlivým kódom, prvkov primeranej autentifikácie, pseudonymizácie, prípadne anonymizácie, pravidiel pri používaní aktív, vrátane ich prenosu a mnoho ďalších.

 


Podrobnosti spracovateľských činností (IS)

IS marketing

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

vykonávanie marketingu (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách).

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby,

(1) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

klienti/zákazníci/potenciálni zákazníci.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje -identifikačné, kontaktné, iné údaje - súvisiace s nákupným správaním, nasledovne: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, podrobnosti o zakúpenom produkte/službe

3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:

 • iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

Identifikácia príjemcov

(1) iný oprávnený subjekt.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba.

6. Doba uchovávania osobných údajov

5 rokov.

7. Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

V prípade, ak dotknutá osoba prejaví záujem o naše služby/produkty (napríklad si kúpi, alebo dopytuje produkt/službu), môže očakávať zasielanie súvisiacich marketingových ponúk, ktoré vykonávame v našom oprávnenom záujme. V prípade, ak dotknutú osobu takéto ponuky obťažujú, môže nás kontaktovať a využiť právo namietať spracúvanie - následne už nebude súčasťou našich marketingových kampaní.

IS eshop

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie účtovných dokladov, odoslanie tovaru a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb súvisiacich s plnením zmluvy a vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä reklamačné).

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, najmä:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

zákazníci/kupujúci.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje - identifikačné, kontaktné, platobné, iné týkajúce sa zakúpeného tovaru, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, platobné údaje, podrobnosti objednávky.

3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:

 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

Identifikácia príjemcov

(1) Slovenská obchodná inšpekcia, iný oprávnený subjekt,

(4) prepravca/doručovateľ.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky).

6. Doba uchovávania osobných údajov

10 rokov.

7. Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

Poskytnuté údaje môžeme ďalej spracúvať v rámci nášho oprávneného záujmu na účely zasielania marketingových ponúk súvisiacich produktov, ktoré si dotknutá osoba zakúpila, alebo o ktoré prejavila záujem (napr. zrušená objednávka). V prípade, ak dotknutú osobu takéto ponuky obťažujú, môže nás kontaktovať a využiť právo namietať spracúvanie - následne už nebude súčasťou našich marketingových kampaní.

IS cookies

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

používatelia webovej stránky prevádzkovateľa.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje (bežné - umožňujúce priamu, alebo nepriamu identifikáciu, lokalizačné údaje).

3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:

 • iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

Identifikácia príjemcov

(1) iný oprávnený subjekt.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do (tretej krajiny USA. /medzinárodnej organizácii GOOGLE INC. nezabezpečuje primerané záruky ochrany osobných údajov podľa čl. 45 nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ má prijaté primerané záruky formou štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba (prostredníctvom používania web stránky prevádzkovateľa).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Po uplynutí doby súhlasu (ak súhlas dotknutá osoba neobnoví).

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania, použitím postupu.... Spracúvanie je významné pre účely .... , predpokladané dôsledky takéhoto spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú ..../nie sú známe.

8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

IS klienti

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

plnenie zmluvy (dodanie tovaru/služby) a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb súvisiacich s plnením zmluvy a vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä reklamačné)).

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem,

(1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, najmä:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

klienti.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje - identifikačné, kontaktné, platobné, behaviorálne, najmä titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podrobnosti platby, zakúpený tovar/služba

3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:

 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • -iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

Identifikácia príjemcov

(1) Slovenská obchodná inšpekcia ), iný oprávnený subjekt,

(4) prepravca/doručovateľ.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu trvania zmluvného vzťahu/ 10 rokov.

7. Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

oskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, alebo plnenie zmluvy, alebo služieb súvisiacich s plnením zmluvy (najmä reklamačné).

Nahoru
Dopravné zdarma!

Dopravné zdarma pre všetky objednávky nad 149 € !