Infolinka 0800 888 123
Kontakt a predajňa
Počet kusovCena
Košík je prázdny.
Košík
je prázdny
Obaly na čokoľvek
Obchodné podmienky

Osobné údaje, spracovávanie a ochrana

Súhlas s marketingom a informácia k spracúvaniu osobných údajov

Súhlas so spracovaním a informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov-IS Marketing

Na základe § 11 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov spoločnosťou MODEL OBALY, s.r.o., so sídlom E.B. Lukáča 2, Martin 036 01, IČO 34 118 543, ktorá ich spracúva ako prevádzkovateľ.

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby (zákazníci) do informačného systému marketing na základe § 11 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) po dobu 2 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – klientov sa vykonáva za účelom priameho marketingu pri poskytovaní informácií o produktoch a službách, pri zasielaní informácií, ponúk reklamných materiálov.

Zoznam spracovávaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, fakturačné údaje.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracovaniu osobných údajov v informačnom systéme priamy marketing a žiadať o ich likvidáciu.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 1. všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 5. likvidácia osobných údajov, ak namieta voči spracovaniu osobných údajov podľa § 28 ods. 3 zákona.
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 8. sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.


Informácia k spracúvaniu osobných údajov pre e-shop

Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov-IS e-shop

Spoločnosť MODEL OBALY, s.r.o., so sídlom E.B. Lukáča 2, Martin 036 01, IČO 34 118 543, spracúva poskytnuté osobné údaje zákazníkov ako prevádzkovateľ.

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému „e-shop“ na základe § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za účelom zabezpečenia zmluvného vzťahu – kúpnej zmluvy v rámci predaja tovaru prostredníctvom e-shopu.

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, fakturačné údaje.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknuté osoby o spracúvaní svojich osobných údajov rozhodujú uzavretím zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 7. sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.

Doprava zdarma pri nákupe
nad 199 € bez DPH